نامه های الی/ 8(وقتی تو نیستی)

 

 این روزها دارم مؤمن میشوم به این دنیا دنیا اعتقاد تو در آزادی مطلقت...

نبود تو این روزها مرا آزار می‌دهد. هرچند رفته باشی برای شناخت. هرچند رفته باشی برای دیدار. هر چند رفته باشی برای رسیدن. نبود تو این روزها مرا می‌شکند چون نیازی دارم برای با تو بودن، با تو خواندن، با تو گریستن. ببخش که نبودنت را که قول دادم به کسی نگویم اینقدر آزادانه اینجا فریاد زدم. دلتنگ تسبیح قرمزم که قولش را دادی... می بینی دست من نیست قلمم کج شد به نوشتن نامه هشتم که اورم نمیشد مخاطبش تو باشی!... 

 

 نگاه های شما(35)

/ 0 نظر / 15 بازدید