نامه روز بیست و دوم

امشب همینطوری که کار میکردم داشتم «شاید برای شما اتفاق بیافتد» می دیدم... سریال بعضی از موضوعاتش درخور تأمله... هدف سریال مشخصه! ... ولی چند درصد مردم روحشون انقدر آماده پذیرشه که تلنگر میخورن؟... امشب موضوع سریال تهمت بود... همینطوری که داشتم به کارای سخت عقب افتاده ام میرسیدم با شنیدن بعضی دیالوگها مرتب اشکی که میریخت از چشمم پایین رو جمع میکردم... منم تهمت خوردم یه تهمت خیلی بزرگ... 

مردی بود توی زندگیم که مادرش بزرگترین تهمتی که میشد زد رو به من زد... تمام بدیهای اون مرد که خودش و زندگیش رو سپردم به خدا یه طرف اون تهمت یه طرف!! ... هنوز که هنوزه نمیتونم آنی و به طرفه العینی ببخشمش... هنوز که هنوزه میگم خدا یعنی فکر نکرد و گفت؟... یعنی الان توی خلوتش فکر نمیکنه؟ ...یعنی به دهنش نیومد که بعدها حلالیت بگیره؟... چطور تونست اون حرف رو بزنه؟... توی لحظات معنوی زندگیم وقتی دارم از خدا خواسته های مثبت میخوام چیزی شبیه یه فیلم از جلوی چشمم رد میشه تا بگم خدا! نکن این کارها رو با فکرم! نبخشیدمش! شایدم این خداست که میخواد به یادم بیاره! نمیدونم الان زندگیش چطوره اون زن! نمیخوام هم بدونم برام مهم نیست! فقط خواستم یه بار دیگه بگم اون تهمتی که به من زد ...اون تیر آخری که به زندگی من و پسرش زد تا الان بعد از گذشت چند سال زخمش روی قلبمه! هنوز که هنوزه قلبم تیر میکشه برای اونچه شنیدم و سکوت کردم و لال شدم از جواب دادن... نبخشیدمش و نمیبخشم! فقط میدونم که رحمانیت خدا بر جباریتش چربیده تا این لحظه...

من از حقم نمیگذرم حتی اگر خودم ته جهنمی باشم...

/ 0 نظر / 2 بازدید